ប្រភេទ​ទាំងអស់
Die Casting សម
ទំព័រដើម មុន 1 2 បន្ទាប់ចុងក្រោយ - Total 29 1 កំណត់ត្សរុបំព័របច្ចុប្បន្ន / Total 2 20 ក្នុងមួយទំព័រ

រក្សាសិទ្ធ© Dongguan QianXi ផលិតផលជាក់លាក់ផ្នែករឹងក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង.